โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ( สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า )

กสศ. ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา / หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

การสมัครทุน

  • นักเรียน/นักศึกษายื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของ กสศ. ได้ที่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการและในสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดรับ
  • นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจแสดงความจำนงได้ที่ คลิก หรือแสกน QR Code ได้ที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารหรือลิ้งค์ที่แนบ ด้านท้าย https://www.eef.or.th/notice/career-capital-280123/