โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรและผู้สนใจทั่วไปให้มีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 จำนวน 7 หลักสูตรรายละเอียดตามรูปที่แนบด้านล่าง

*** สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ http://www.ildr.cmru.ac.th/index.php เมนู “หลักสูตรระยะสั้น”

*** สามารถดูโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และ วัน เวลา ที่ฝึกอบรม ได้ตามรูปที่แนบด้านล่าง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

***สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอนุพงค์ บัวเงิน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 061 265 1144 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..