โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ของสำนักงานศาลปกครองเชียงไหม่ ประจำปีงบประเาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ขอเชิญชวนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ

โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ของสำนักงานศาลปกครองเชียงไหม่ ประจำปีงบประเาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)

หัวข้อ คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารบุคคล วินัย และสิทธิประโยชน์ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผ่านระบบ Cisco Webex และ Facebook Live ศาลปกครองเชียงไหม่