บุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล

นางสุภาทิพย์ เมืองช้างสินชัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
E-mail : -

นายณัฐวิรุฬห์ วิรุฬห์วิริยางกูร

นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
E-mail : -

นางสาวอรวีย์ บุญศรี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
E-mail : -

นางสาวกรกช สอยจิตร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
E-mail : -

นางอรทัย ขวาแช้น

เจ้าหน้าที่คุรุสภา
E-mail : -

นางสาวเปมิกา ยาวฟุ่น

พนักงานจัดการงานทั่วไป
E-mail : -