บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

ภารกิจกลุ่มอำนวยการ

มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความสะดวกในการมอบหมายและควบคุมงานโดยได้แบ่งกลุ่มอำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่กศจ.มอบหมาย

2.ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆใน
ระดับจังหวัด

3.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

4.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ

5.ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการควบคุมภายใน

6.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

7.ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ

8.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

9.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร

10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย