ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางที่ 1 ตู้รับเรื่องร้องเรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่องทางที่ 2 อีเมล E-mail :[email protected]

ช่องทางที่ 3 เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/www.msnpeo.moe.go.th/

ช่องทางที่ 4 โทรศัพท์ 05 3611 66 5/โทรสาร 05 3611 66 0

ช่องทางที่ 5 จดหมายทางไปรษณีย์ ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ช่องทางที่ 6 เว็บไซต์  https://www.mhspeo.go.th/ (กล่องข้อความร้องเรียนฯ web broad)

ข้อแนะนำ โปรดศึกษาแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กล่องข้อความร้องเรียนฯ Web broad โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
ขอความร่วมมือให้ท่านกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง และครบถ้วน เพื่อสะดวกต่อการดำเนินงาน และติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่

ช่องทางร้องเรียน

ชื่อ – สกุล