บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ภารกิจกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ได้กําหนดให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทําหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน และให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน และตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนไว้ดังนี้

1.กํากับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

2.ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

3.ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกําหนด

4.ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกําหนด

5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

6.งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน

7.งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด