กฎหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับรักษาการในตำแหน่ง

–กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง–

–กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับเงินเดือน และวิทยฐานะ–