การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2564

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 หน้าที่และอำนาจ
04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
09 Social Network
การดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี 2564
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2564
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
การปฏิบัติงาน 2564
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2564
016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564
020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564
021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
023 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564
024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
การร้องเรียนการทุจริต 2564
025 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564
026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564
027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564
028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2564
029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564
030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564
031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2564
032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564
034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564
035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2564
037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2564
038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564
039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564