การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2565

ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 หน้าที่และอำนาจ
04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
09 Social Network
การดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี 2565
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
การปฏิบัติงาน 2565
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2565
016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565
020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
023 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
การร้องเรียนการทุจริต 2565
025 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2565
029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2565
032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565
037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2565
038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565