ข้อ 24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล