นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 1 เมษายน 2506

ประวัติการศึกษา
– ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
– น.บ.(นิติศาสตร์)
– ค.บ.(สุขศึกษา)
– ป.บัณฑิต(กฎหมายมหาชน)
– ศบ.ม.(การบริหารการศึกษา)

เบอร์โทรศัพท์ 081-875-8003

นายไพศาล ที่รัก ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2519

ประวัติการศึกษา
-ระดับปริญญตรี: ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
-ระดับปริญาโท : กศม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

เบอร์โทรศัพท์ 094-516-9195