ข้อ 38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เนื่องจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ได้เข้าร่วมการประเมิน ไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ดังนี้