ข้อ 39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565

การประชุมจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (OIT) 2565