บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายสมคิด ศรีธร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
E-mail : -

นางสาวสิริสังวาลย์ คำเรือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : -

นายวรวิทย์ ลืนคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : -

นางสาวพิมพกานต์ ปุรณะวิทย์

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
E-mail : -