บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวชนิดาภา ฉันทะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
E-mail : -

นายกรณ์กฤษฏิ์ เก่งวิการณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
E-mail : -

นายพัทธดนย์ พันธ์น้อย

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
E-mail : -

นางสาวฐิติกา ทนันชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
E-mail : -