บุคลากร กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นายอรรถนนท์ อุดคำมี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
E-mail : -

นางสาวภูริชญา กรองบริสุทธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : -

นางสาวขวัญทิชา ศรีธร

พนักงานจัดการงานทั่วไป
E-mail : -