บุคลากร กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

หน้าที่และอำนาจ

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 28 เมษายน 2566 ในส่วนของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน 8 ข้อ ประกอบด้วยดังนี้

   (๑) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และดำเนินการกิจการลูกเสือ ยุวกาซาด และกิจการ
   (๒) ส่งเสริม สนับสบุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
   (๓) ส่งเสริมการบิองกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
   (๔) ส่งเสริม สนับสบุน และประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา
   (๕) ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมนำพระบรมราโซบายด้านการศึกษา พระราชปณิธานพระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา
   (๖) ส่งเสริม สนับสบุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์
   (๗) สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน่าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
   (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย