บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

นางธัญชนก ศรีสุนันทา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
E-mail : -

นางวรางคณา ประยูรแสงรัศมี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
E-mail : -

นางสาวเสาวดี ม่านฟ้าสีคราม

เจ้าหน้าที่พัสดุและธุรการ
E-mail : -

นางสาวนิดาวรรณ เร่งยาดรา

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
E-mail : -

นางสาววิศนี เมืองเมา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเลขานุการ
E-mail : -

นายปรีชา บุญมาลา

พนักงานขับรถและธุรการ
E-mail : -

นายอาคม ทองคุณถาวร

พ่อบ้าน
E-mail : -