บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หน้าที่และอำนาจ

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 28 เมษายน 2566 ในส่วนของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน 9 ข้อ ประกอบด้วยดังนี้

   (๑) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกซน
   (๒) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาเอกซน
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ขยาย ย้าย โอน ยุบ รวม เลิก เพิกถอน ควบคุม เปลี่ยนแปลงกิจการของสถานศึกษาเอกซนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๔๔๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   (๔) กำกับ ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียน ประกอบด้วย หลักสูตร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน การครอบครองที่ดิน และสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน     

   (๕) ประสาน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินกองทุนสงเคราะห์ และสวัสดิการของสถานศึกษาเอกซน ประเภทสามัญศึกษา    

   (๖) ประสาน ส่งเสริม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาของสถานศึกษา เอกชนในจังหวัดและบริหารจัดการโดยใช้ระบบดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ    

   (๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา เอกซน (ปส.กซ.)ในระดับจังหวัดที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ ปส.กซ.โรงเรียนเอกซนในระบบ และ ปส.กช.โรงเรียน เอกซนนอกระบบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกซนมอบหมาย    

   (๘) ส่งเสริม สนับสบุนกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเอกซน    

   (๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย