ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่16/2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่16/2564
ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดศูนย์บริหารราชการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควรคุมโรค