แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2565-2569

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่อสอน ปีงบประมาณ 2567