แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี

Tab 2 content.

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน

ปีงบประมาณ 2657

1. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567

  1. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567

    สงป. 301 ไตรมาส 1
    สงป. 302 ไตรมาส 1

  2. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567

    สงป. 301 ไตรมาส 2
    สงป. 302 ไตรมาส 2

ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566