โครงการมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่

เว็บไซด์ volunteers.moe.go.th หรือ www.moe.go.th

หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ในเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน