โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กระบวนการด้านลูกเสือในการสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้เยาวชนป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาเบาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน ในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษา นำหลักการด้านลูกเสือปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียงมีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านและหากสถานศึกษาในสังกัดของท่านประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ขอให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง จำนวน 1 ชุด พร้อมหนังสือนำส่ง ส่งมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์