ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางที่ 1 ตู้รับเรื่องร้องเรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่องทางที่ 2 โทรศัพท์ 05 3611 66 5 ต่อ 100

ช่องทางที่ 3 จดหมายทางไปรษณีย์ ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ช่องทางที่ 4 เว็บไซต์  https://www.mhspeo.go.th/ (กล่องข้อความร้องเรียนฯ )

***ข้อแนะนำ โปรดศึกษา แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กล่องข้อความร้องเรียนฯ Web broad โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
ขอความร่วมมือให้ท่านกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง และครบถ้วน เพื่อสะดวกต่อการดำเนินงาน และติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่

ช่องทางร้องเรียน

ชื่อ – สกุล(Required)

การให้ความคุ้มครอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะให้ความคุ้มครองข้อมูลของผู้รับบริการหรือผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ได้รับภัยหรือความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการร้องเรียน