วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 จัดกิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) สำนักงานศึกษาธิการจังวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถานปนา โรงเรียน 4 แห่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนขุนยวมวิทยา และโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์

กิจกรรมโรงเรียนขุนยวมวิทยา

กิจกรรมโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”