การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบริบทพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2564 คณะทำงาน ฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบริบทพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน