การลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา ลาภสุวัจนานนท์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ นำโดยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการแและติดตามประเมินผล, นางศิริพร วันวา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รวมทั้งได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นางสาวนรีพัฒน์. ณรุจวรกิตติ์ ผู้อำนวยการนิเทศ ติดตามและประเมินผล,นางนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรณีปกติ  รอบที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประเมินผล  การดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาและวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-๑๙) ยกระดับความปลอดภัย  มั่นใจสุขอนามัยและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศบค.โดยเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการต้อนรับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ และคณะ รวมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายการศึกษา