ติดตามการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าติดตามการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ในด้านข้อมูลพื้นฐานระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูล PEDC การพัฒนาการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสอนภาษาไทยมานาปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน