เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษมหลักสูตรที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่องวิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย วิทยากรรับเชิญ คือท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

ผู้ประสานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษมหลักสูตรที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่องวิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย วิทยากรรับเชิญ คือท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา