เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564  นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์  ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในระดับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ประเภทผู้บริหาร 
นายพงษ์ศักดิ์  ชื่นจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองแปง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ประเภทครูผู้สอน 
นางสาวจิราภรณ์  หมู่นิลละ ครูปฐมวัย และนางสาวรัตติการณ์ ไชยวรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2