เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน (รายบุคคล) ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference (Zoom)

วันที่พุธที่ 29 กันยายน 2564 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจาก นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน (รายบุคคล) ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference (Zoom)