การประชุมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ที่เชื่อมโยงสู่การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว10/2564 และตำแหน่งข้าราชการครู ว9/2564

นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ที่เชื่อมโยงสู่การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว10/2564 และตำแหน่งข้าราชการครู ว9/2564 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะความจำเป็นในทศวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร กิตติ กสิณธารา ข้าราชการบำนาญ /นักวิชาการอิสระ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 1,736 คน ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน