การประชุมทบทวนแนวทาง และแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 12 -13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมทบทวนแนวทาง และแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 12 -13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จัดโดยกลุ่มลูกเสือ​ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 109 คน ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน