ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

เบอร์โทรศัพท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
053-611665

ต่อ  100  –> กลุ่มบริหารงานบุคคล / งานนิติกร
ต่อ  101  –> กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ต่อ  102  –> กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ต่อ  103  –> กลุ่มอำนวยการ / งานการเงิน / งานสารบรรณ
ต่อ  104  –> กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล , กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ต่อ 105 –> เลขานุการผู้บริหาร

โทรสาร : 053-611660

เบอร์โทรศัพท์  คุรุสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
053-615933

E-Mail : [email protected]

Website : https://www.mhspeo.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/www.msnpeo.moe.go.th