กระดานถามตอบ (Webboard)

ชื่อ – สกุล(Required)

ข้อแนะนำ

1.คำถาม-คำตอบของคุณจะปรากฏในหน้าแสดงรายการหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วเท่านั้น

2.เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขลบหรือไม่เผยแพร่รายการที่เห็นว่าไม่เกี่ยวข้อง

ตอบ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑มีหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ซึ่งส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ติดต่อกันมาแล้ว ครบสองเดือน นับแต่วันที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ดังต่อไปนี้

ก. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคเรียน(๑๖ พฤษภาคมของทุกปี) แต่อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

ข. เป็นบุตรคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ โดยนับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่

ค. ผู้มีสิทธิผู้ใด ยังไม่มีบุตร หรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตรยังไม่ครบ ๓ คนต่อมามีบุตรแฝดทำให้จำนวนบุตรเกิน ๓ คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตรสำหรับบุตรคนที่ ๑ ถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรสโดยธรรมชาติ

ง. บุตรที่เกินกว่า ๓ คน แต่ในจำนวน ๓ คนนั้น ตาย กายพิการหรือคนไร้ความสามารถวิกลจริตหรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุ ๒๕ ปีบริบูรณ์ ให้นำบุตรลำดับถัดไปนำมาเบิกค่าการศึกษาบุตรได้ให้ครบ ๓ คน จนกว่าจะหมดสิทธิ

2. การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรสำหรับสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาแต่ไม่สูงกว่าระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และค่าการศึกษาบุตรสำหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาแต่ไม่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้เบิกได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กองทุนสงเคราะห์กำหนด

3. การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรสำหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าให้เบิกไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์กำหนด

4. กรณีคู่สมรสของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต่างก็เป็นผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ให้คู่สมรสฝ่ายชายเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินค่าการศึกษาบุตรแต่เพียงผู้เดียว

5. กรณีคู่สมรสของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าการศึกษาบุตรจากทางราชการ หรือหน่วยงานอื่น ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษานั้น ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าการศึกษาบุตรจากกองทุนสงเคราะห์ เว้นแต่ สิทธิที่ได้รับนั้นต่ำสิทธิที่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับก็ให้มีสิทธิรับเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่

6. การตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าการศึกษาบุตรกรณีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้ใช้สิทธิเบิกในแต่ละภาคเรียนที่มีการนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ครบสองเดือนต่อเนื่องหรือหกสิบวัน โดยนับจากวันที่นำส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ ซึ่งผู้มีสิทธิมีการนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ครบ ๒ งวดแล้ว หากสิทธิการนำส่งเงินของสมาชิกมีผลบังคับใช้ในภาคเรียนใดก็ให้สามารถเบิกจ่ายในภาคเรียนนั้น

หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aidfunds.org

ตอบ สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาในปีเดียวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ค่ะ

ตอบ อนุมัติให้หลังจากชำระเงินภายใน 1 วันทำการค่ะ

ตอบ ท่านที่สมัครสมาชิกไม่ผ่าน ให้ดำเนินการดังนี้

1.เข้าเว็บ http://tinyurl.com/checkidkspselfservice จะเจอ QR code

2.เปิด application thaiD ของกรมการปกครอง ถ้ายังไม่มีให้ดาวน์โหลดและลงทะเบียนให้เรียบร้อย

3.ใช้ thaiD สแกน QR code ของเว็บข้อ 1

4.ระบบจะแจ้งขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนต่อไป

ตอบ ไม่ต้องคืนค่ะ เพราะพระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเสียชีวิต ให้ทายาทรักษาไว้เป็นที่ระลึกได้ แต่สามารถถูกเรียกคืนได้กรณีที่ผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทประพฤติตนไม่สมเกียรติ หากไม่สามารถส่งคืนได้ด้วยประการใดๆ ให้ชดใช้ราคาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ

ตอบ จะเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ เมื่อข้าราชการมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคมของปี ที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (หมายถึงจะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม ของปีที่บรรจุ หากบรรจุหลังวันที่ 29 พฤษภาคม จะต้องขอพระราชทานฯ ในปีถัดไป โดยจะเริ่มขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นตราใด ให้พิจารณาจากการดำรงตำแหน่ง และระดับที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงอยู่ในปีที่ขอพระราชทานฯ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราค่ะ