พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัด
  2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการ การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ทุกระดับ ทุกประเภท ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  3. ขับเคลื่อน การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ