ยุทธศาสตร์ (Strategies)

  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
  2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
  4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา