วิสัยทัศน์ (Vision)

         “บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”