โครงสร้างหน่วยงาน

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานศึกษาริการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายวินัย ยงเขตรการณ์

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์

รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มอำนวยการ

นางธัญชนก ศรีสุนันทา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวรางคณา ประยูรแสงรัศมี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวเสาวดี ม่านฟ้าสีคราม

เจ้าหน้าที่พัสดุและธุรการ

นางสาวนิดาวรรณ เร่งยาดรา

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม

นางสาววิศนี เมืองเมา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเลขานุการ

นายปรีชา บุญมาลา

พนักงานขับรถและธุรการ

นายอาคม ทองคุณถาวร

พ่อบ้าน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุภาทิพย์ เมืองช้างสินชัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายณัฐวิรุฬห์ วิรุฬห์วิริยางกูร

นิติกรชำนาญการ รักษาการ
ในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวีย์ บุญศรี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกรกช สอยจิตร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางอรทัย ขวาแช้น

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นางสาวเปมิกา ยาวฟุ่น

พนักงานจัดการงานทั่วไป

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวรพิชา อนุศักดิกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายนาถพงษ์ ปานพายัพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวชนิดาภา ฉันทะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายกรณ์กฤษฏิ์ เก่งวิการณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพัทธดนย์ พันธ์น้อย

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวฐิติกา ทนันชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสุพิตร บุญทิพย์​

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวกัลย์ฐิดา พันธุ์ชัชวาล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นายอรรถนนท์ อุดคำมี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวภูริชญา กรองบริสุทธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวขวัญทิชา ศรีธร

พนักงานจัดการงานทั่วไป

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายสมคิด ศรีธร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสิริสังวาลย์ คำเรือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวรวิทย์ ลืนคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพกานต์ ปุรณะวิทย์

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวสิริสังวาลย์ คำเรือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม