INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT (EIT 2024)

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประเมินง่ายๆ แค่ 3 นาที

1.เข้าไปเว็บไซต์ itas.nacc.go.th

2.ค้นหา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารหน่วยงานนั้นโดยตรง