การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ประเทศไทย)

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ประเทศไทย)
เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงกำหนดการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตามประกาศรายละเอียดแนบท้ายนี้