รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567