การลงพื้นที่ตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ณ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ท่านศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ในสถานศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ Re-Skills การพัฒนาทักษะ Up-Skills และการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ New-skills เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน