มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2020 ของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ได้จัดมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2020 โดยเรียนเชิญ นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียน ในแต่ละระดับชั้น ที่ผ่านการเรียนรู้ ค้นคว้าจากการทำโครงงาน โครงการ การลงมือปฏิบัติจริง การแสดงทักษะความสามารถด้านดนตรี ด้านศิลปะ การทำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และด้านอื่น ๆ อีกจำนวนมาก