การประชุมโครงการ IFTE : Innovation For Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมโครงการ IFTE : Innovation For Thai Education นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สวนหมอกคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร สถานศึกษา และครูผู้สอน ของโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 22 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบโครงการ และแผนการดำเนินงานตาม โครงการฯ ดังกล่าว ร่วมกัน