ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

20 พ.ค.2564 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านรอง ผวจ.มส.ท่านชนก มากพันธุ์ เป็นประธานในที่ประชุมและ ท่านศึกษาธิการ จว.มส.ท่านกฤษณะ เลิศวิชานันท์ และท่านรองศึกษาธิการ จว.มส ท่านไพศาล ที่รัก เป็น เลขานุการ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน