นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสมคิด. ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน