นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสมคิด. ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนพุทธเกษตร อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน