27 พ.ค.64 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด

27 พ.ค.64 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด